آتشنشان

در این لیگ شرکت کنندگان بسته به سطح انتخابی خود بر روی میز اختصاصی لیگ خود با هم دیگر به رقابت خواهند پرداخت. نحوه ی مسابقه بصورت انفرادی بوده و هرکدام از ربات ها که بتواند درمدت زمان کمتری مسیر مسابقه را طی نموده و با خاموش کردن تمامی موانع آتشی تعبیه شده در طول مسیر به خط پایان برسد، پیروز رقابت خواهد بود. قوانین کامل این لیگ به همراه نقشه ی زمین مسابقه از طریق این صفحه قابل دسترسی است.
دریافت قوانین